Dream Chaser's Training Calendar

November 2015
26 Monday
27 Tuesday
45m
4.50 Mi
28 Wednesday
29 Thursday
30 Friday
1h 25m
11.50 Mi
31 Saturday
1 Sunday
1h 23m 41s
7.27 Mi
1h 25m
11.50 Mi
2h 08m 41s
11.77 Mi
Comments
Comments
Comments
Comments
Inspire Me
Comments
Comments
Inspire Me
Comments

2 Monday
45m
14.92 Mi
3 Tuesday
1h 25m
11.50 Mi
4 Wednesday
5 Thursday
25m 03s
2.98 Mi
6 Friday
7 Saturday
1h 26m
9.30 Mi
8 Sunday
2h 10m
26.42 Mi
1h 51m 03s
12.28 Mi
Inspire Me
Comments
Comments
Inspire Me

9 Monday
44m 41s
5.07 Mi
31m 09s
1500.00 M
10 Tuesday
11 Wednesday
12 Thursday
13 Friday
14 Saturday
42m 40s
5.01 Mi
15 Sunday
1h 32m 52s
8.64 Mi
31m 09s
1500.00 M
3h 00m 13s
18.72 Mi
Inspire Me
Comments
Comments
Comments
Comments
Inspire Me

16 Monday
17 Tuesday
1h 30m 39s
12.17 Mi
18 Wednesday
19 Thursday
20 Friday
21 Saturday
41m 15s
5.01 Mi
22 Sunday
46m 25s
-----
2h 17m 04s
12.17 Mi
41m 15s
5.01 Mi
Comments
Inspire Me

23 Monday
24 Tuesday
25 Wednesday
26 Thursday
27 Friday
28 Saturday
29 Sunday
Inspire Me
Comments

30 Monday
1 Tuesday
2 Wednesday
3 Thursday
4 Friday
5 Saturday
6 Sunday

My monthly totals

swim
31m 09s - 1500.00 M
bike
4h 27m 04s - 38.59 Mi
run
6h 56m 12s - 43.28 Mi